Những điều bắt buộc phải suy ngẫm trước khi quyết định đi...

[:vi]Những điều bắt buộc phải suy ngẫm trước khi quyết định đi Nhật.[:ja]日本留学を決定する前にじっくり考えるべきこと[:]

0
CHIA SẺ

1. Nếu nghỉ học hôm nay, xin hãy từ bỏ việc đến Nhật.

 今日勉強を休むなら、日本へ行かないでください。

2. Đến Nhật là chuỗi ngày học hành làm thêm vất vả, là cực hình nếu không biết tiếng Nhật

 日本へ行ったら非常に大変な毎日です。日本語を知らないまま行くことは死にに行くことです。

3. Bạn sẽ thất bại nặng nề khi đến Nhật nếu học dốt tiếng Nhật

 日本語が下手のまま日本へ行ったら失敗します。

4. Xin đừng đi Nhật nếu không học tiếng Nhật.

 日本語を勉強しないなら日本へ行かないでください。

5. . Địa ngục ở Nhật đang chờ bạn – nếu bạn không biết tiếng Nhật, không biết văn hóa Nhật mà vẫn cố tình đặt chân đến Nhật.

日本語と文化を知らずに日本へ行くことは、地獄が待っていることと同じです。

.

1. Nếu nghỉ học hôm nay, xin hãy từ bỏ việc đến Nhật.

 今日勉強を休むなら、日本へ行かないでください。

2. Đến Nhật là chuỗi ngày học hành làm thêm vất vả, là cực hình nếu không biết tiếng Nhật

 日本へ行ったら非常に大変な毎日です。日本語を知らないまま行くことは死にに行くことです。

3. Bạn sẽ thất bại nặng nề khi đến Nhật nếu học dốt tiếng Nhật

 日本語が下手のまま日本へ行ったら失敗します。

4. Xin đừng đi Nhật nếu không học tiếng Nhật.

 日本語を勉強しないなら日本へ行かないでください。

5. . Địa ngục ở Nhật đang chờ bạn – nếu bạn không biết tiếng Nhật, không biết văn hóa Nhật mà vẫn cố tình đặt chân đến Nhật.

日本語と文化を知らずに日本へ行くことは、地獄が待っていることと同じです。

.

 今日勉強を休むなら、日本へ行かないでください。

2. Đến Nhật là chuỗi ngày học hành làm thêm vất vả, là cực hình nếu không biết tiếng Nhật

 日本へ行ったら非常に大変な毎日です。日本語を知らないまま行くことは死にに行くことです。

3. Bạn sẽ thất bại nặng nề khi đến Nhật nếu học dốt tiếng Nhật

 日本語が下手のまま日本へ行ったら失敗します。

4. Xin đừng đi Nhật nếu không học tiếng Nhật.

 日本語を勉強しないなら日本へ行かないでください。

5. . Địa ngục ở Nhật đang chờ bạn – nếu bạn không biết tiếng Nhật, không biết văn hóa Nhật mà vẫn cố tình đặt chân đến Nhật.

日本語と文化を知らずに日本へ行くことは、地獄が待っていることと同じです。

 今日勉強を休むなら、日本へ行かないでください。

2. Đến Nhật là chuỗi ngày học hành làm thêm vất vả, là cực hình nếu không biết tiếng Nhật

 日本へ行ったら非常に大変な毎日です。日本語を知らないまま行くことは死にに行くことです。

3. Bạn sẽ thất bại nặng nề khi đến Nhật nếu học dốt tiếng Nhật

 日本語が下手のまま日本へ行ったら失敗します。

4. Xin đừng đi Nhật nếu không học tiếng Nhật.

 日本語を勉強しないなら日本へ行かないでください。

5. . Địa ngục ở Nhật đang chờ bạn – nếu bạn không biết tiếng Nhật, không biết văn hóa Nhật mà vẫn cố tình đặt chân đến Nhật.

日本語と文化を知らずに日本へ行くことは、地獄が待っていることと同じです。