Điều kiện tuyển sinh

Điều kiện tuyển sinh

0
CHIA SẺ

[:vi]

以下の学生はHARUKA会社の留学プログラムに参加できませんので、ご注意ください。Các bạn lưu ý, các bạn sau sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình tư vấn du học của công ty
Haruka

 

-道徳の成績が不可の人
Học bạ ghi là đạo đức kém hoặc yếu

-高等学校の成績5.5点以下

Học bạ có học kỳ nào đó của lớp 10,11,12 bị dưới 5,5

-留年した人

Bị đúp bất cứ năm học nào

 

-書類提出までみんなの日本語15課まで勉強していない人

Những người tới thời điểm gửi hồ sơ đi Nhật (tới tháng 3 năm 2013) chưa học hết bài
15 của giáo trình Minnano Nihongo

-経費支弁者が両親ではない人

Những người mà người bảo lãnh không phải là bố hoặc mẹ đẻ.

-不交付歴がない人

Những người đã từng bị trượt visa vào Nhật.

-既に日本留学中の子供を支弁している両親がいる人

Những người mà người bảo lãnh đã đang bảo lãnh anh, chị em khác ở Nhật.

(Thí dụ trường hợp bố mất chỉ còn mẹ, trong khi mẹ đã đang bảo lãnh 1 anh/chị khác ở
Nhật)

-入墨やマナー態度が特に悪い人

Những học sinh có săm trổ, thái độ không tốt, ngỗ ngược.

[:ja]

以下の学生はHARUKA会社の留学プログラムに参加できませんので、ご注意ください。Các bạn lưu ý, các bạn sau sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình tư vấn du học của công ty
Haruka

 

-道徳の成績が不可の人
Học bạ ghi là đạo đức kém hoặc yếu

-高等学校の成績5.5点以下

Học bạ có học kỳ nào đó của lớp 10,11,12 bị dưới 5,5

-留年した人

Bị đúp bất cứ năm học nào

 

-書類提出までみんなの日本語15課まで勉強していない人

Những người tới thời điểm gửi hồ sơ đi Nhật (tới tháng 3 năm 2013) chưa học hết bài
15 của giáo trình Minnano Nihongo

-経費支弁者が両親ではない人

Những người mà người bảo lãnh không phải là bố hoặc mẹ đẻ.

-不交付歴がない人

Những người đã từng bị trượt visa vào Nhật.

-既に日本留学中の子供を支弁している両親がいる人

Những người mà người bảo lãnh đã đang bảo lãnh anh, chị em khác ở Nhật.

(Thí dụ trường hợp bố mất chỉ còn mẹ, trong khi mẹ đã đang bảo lãnh 1 anh/chị khác ở
Nhật)

-入墨やマナー態度が特に悪い人

Những học sinh có săm trổ, thái độ không tốt, ngỗ ngược.

[:]